Do władz gmin należy tworzenie, kontrola i egzekucja lokalnych przepisów. Kształt systemu powinien być określony w gminnym planie gospodarki odpadami. Duże znaczenie ma także odwołujący się do ujętych w planie celów i sposobów ich osiągania regulamin utrzymania porządku i czystości. Jest to akt prawa lokalnego uchwalony przez radę gminy. I jako taki powinien zawierać obowiązki dla właścicieli domów, posesji, nieruchomości oraz dla firm zabierających od nich śmieci.

Uchwalenie regulaminu należy do rady gminy, która o opinię w sprawie jego projektu musi zapytać państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Regulamin jest aktem prawa miejscowego, czyli obowiązuje wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy. Musi być zgodny z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku, na podstawie której i z upoważnienia której jest wydawany. Powinien być opublikowany w wojewódzkim dzienniku urzędowym.