Podstawowym celem konkursu jest popularyzowanie etyki w działalności samorządów, przejrzystości procedur oraz postaw godnych naśladowania, sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych.

KATEGORIE KONKURSU:
W VIII edycji kategorie konkursowe uległy istotnym zmianom, dotychczasowe pięć kategorii zastąpiło osiem kategorii, a są to:

 • kategoria gmin wiejskich – obejmująca gminy nie posiadające praw miejskich;
 • kategoria gmin podmiejskich – obejmująca gminy wiejskie, graniczące z miastem o liczbie mieszkańców co najmniej 60 tys., a także gminy wiejskie, które zostały zaliczone
  w wojewódzkich planach zagospodarowania przestrzennego do obszarów (terenów) podmiejskich, obszarów aglomeracji, obszarów metropolii, obszarów zagłębi górniczych albo innych obszarów o specyfice podmiejskiej;

 • kategoria gmin miejsko-wiejskich – obejmująca gminy, na terenie których znajduje się miasto (posiadające prawa miejskie) oraz obszary wiejskie;
 • kategoria miasteczek i małych miast – obejmująca gminy posiadające prawa miejskie,
  o liczbie ludności do 30000 mieszkańców;

 • kategoria średnich miast – obejmująca gminy posiadające prawa miejskie, o liczbie ludności od 30000 do 100000 mieszkańców;
 • kategoria dużych miast – obejmująca gminy posiadające prawa miejskie, o liczbie ludności powyżej 100000 mieszkańców;
 • kategoria gmin turystycznych wiejskich – obejmująca gminy nie posiadające praw miejskich, w których istotną rolę odgrywa turystyka albo, które planują rozwój turystyki w najbliższych latach;
 • kategoria gmin turystycznych miejskich – obejmująca gminy posiadające prawa miejskie,
  w których istotną rolę odgrywa turystyka albo, które planują rozwój turystyki
  w najbliższych latach.
 • ETAPY KONKURSU
  Weryfikacja gmin biorących udział w konkursie przebiega dwuetapowo. W I etapie weryfikowane są ankiety konkursowe, w których gminy dokonują samooceny swoich działań, prezentując swoje dotychczasowe dokonania i plany na przyszłość. W II etapie odpowiednio przygotowani audytorzy
  w celu weryfikacji danych zawartych w ankietach przeprowadzają audyty w gminach. Dodatkowym elementem weryfikacji jest badanie losowo wybranych inwestorów prowadzących inwestycje na terenie gmin ubiegających się o certyfikat. Suma przyznanych przez audytorów i inwestorów ocen decyduje
  o przyznaniu gminie certyfikatu „Gmina Fair Play”.

  KORZYŚCI DLA LAUREATÓW
  Jedną z najważniejszych korzyści wynikającą z udziału w programie „Gmina Fair Play” jest szeroka promocja i możliwość zaprezentowania dokonań gmin oraz ich planów na szerszym forum publicznym. Jak podkreślają Laureaci tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play” jest dla samorządowców mobilizacją do stałego utrzymywania najwyższego poziomu jakości usług oferowanych inwestorom. Dzięki udziałowi w programie, na podstawie badania losowo wybranych inwestorów (przedsiębiorców i osób prywatnych, którzy na terenie gminy zrealizowali bądź realizują inwestycje), gminy mają możliwość zapoznania się z ich oceną. Dzięki analizie benchmarkingowej, która jest opracowywana w oparciu o wyniki badań inwestorów i ocenę adytorów, gminy mogą wprowadzić niezbędne zmiany w procedurach i organizacji obsługi inwestorów oraz poznać własną pozycję w stosunku do innych gmin uczestniczących w programie. To właśnie raport benchmarkingowy wskazuje jak usprawnić obsługę inwestorów i jak stworzyć jeszcze lepsze warunki do inwestowania w gminie. Ponadto, dzięki udziałowi w wydarzeniach organizowanych w ramach każdej edycji programu m.in. spotkania warsztatowe czy doroczna gala finałowa „Gmina Fair Play”, gminy mają okazję do wymiany informacji, doświadczeń oraz nawiązania współpracy z innymi samorządami, które osiągają sukcesy na polu przyciągania inwestorów, a także z przedsiębiorcami-laureatami siostrzanego programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

  UWAGA:
  Kolejną Nowością w tegorocznej edycji konkursu jest nagroda specjalna dla „Samorządowego Menedżera Roku”, który będzie wybierany spośród osób zaangażowanych, w sposób szczególny,
  w rozwój gminy. Kandydaci mogą być zgłoszeni tylko w jednej z poniższych dziedzin:

 • innowacyjność w zakresie promocji inwestycji,
 • szczególny wkład do rozwoju społeczności lokalnej,
 • wsparcie niekonwencjonalnych projektów inwestycyjnych realizowanych na terenie gminy,
 • szczególny wkład w rozwój etyki samorządowej i rządów prawa,
 • szczególny wkład w rozwój współpracy europejskiej na szczeblu lokalnym i regionalnym,
 • wybitny wkład w kreatywne wykorzystanie kapitału ludzkiego
  w samorządzie lokalnym oraz w podniesienie jego poziomu edukacyjnego,

 • inne wybitne osiągnięcia gospodarcze, społeczne i kulturalne realizowane w ramach instytucji samorządowej.
 • ORGANIZATORZY
  Konkurs organizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym
  a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Projekt prowadzony jest pod patronatem Marszałków oraz Wojewodów.

  Serwis publiczni.pl jest patronem medialnym niniejszego konkursu.