Przedsięwzięcia dotyczące informatyzacji mogą zapewnić wzrost gminnej koniunktury, podniesienie poziomu atrakcyjności społeczno – kulturalnej regionu, jak również przynieść wymierne korzyści dla mieszkańców regionu. Samorządy planując ich realizację, mogą korzystać z różnych źródeł pomocy finansowej: w ramach regionalnych programów operacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Projekty polegające na wdrażaniu zintegrowanych platform cyfrowych (np.: e-administracja, e-praca, e-edukacja, e- medycyna); tworzeniu nowych i modernizacji istniejących cyfrowych zasobów informacji, poprawy dostępności do Internetu i upowszechniania umiejętności informatycznych obywateli, zwiększeniu dostępu do edukacji, przełamaniu barier dotyczących „cyfrowego wykluczenia’’, poprawie dostępu do informacji oraz usługach elektronicznych, stworzeniu tzw. publicznych punktów dostępu do Internetu, utworzeniu systemu informacji kulturalnej dla mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów oraz turystów mogą starać się o środki zarezerwowane w wojewódzkich regionalnych programach operacyjnych.

W każdym z programów zaplanowano priorytet dotyczący udzielania dofinansowania na stworzenie np. elektronicznego systemu obiegu dokumentów urzędowych. W przypadku, gdy gmina rozważa realizację dużych projektów informatyzacji urzędu z wykorzystaniem ICT lub innych wysokich technologii informatycznych, można skorzystać z możliwości, jakie stwarzają programy Kapitał Ludzki i Innowacyjna Gospodarka. W ramach priorytetu IV ,,Dobre państwo’’ w Kapitale Ludzkim wspierane będą projekty wykorzystujące zaawansowane technologie informatyczne, tzw. ICT, w administracji samorządowej. Dotacje można otrzymać także na tworzenie i wspieranie działalności kompleksowych centrów informacji o zasięgu regionalnym i lokalnym.

Program Innowacyjna Gospodarka zapewnia środki na informatyzację urzędu w ramach osi priorytetowej 7 ,,Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji’’. Za jego pomocą realizowane będą projekty przyczyniające się do wzrostu poziomu wykorzystania technologii informatycznych i komunikacyjnych. Niezależnie od rodzaju oraz indywidualnych założeń, projekty powinny dążyć do realizacji celów wymienionych w dokumentach strategicznych: poprawy poziomu dostępu do Internetu szerokopasmowego, rozwoju infrastruktury teleinformatycznej, stworzeniu sieci administracji publicznej na szczeblu centralnym i samorządowym, utworzeniu ogólnokrajowych platform świadczenia usług elektronicznych administracji przy użyciu podpisu cyfrowego, wzrostu bezpieczeństwa i skuteczności podczas dostępu on-line do wszystkich rejestrów państwowych i systemów ewidencyjnych administracji publicznej, stworzeniu warunków dla powszechności edukacji teleinformatycznej.

Na stworzenie w urzędach kompleksowych systemów teleinformatycznych administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z województw podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego przeznaczono około 300 mln euro w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Urzędy jednostek samorządu terytorialnego sporządzając dokumentację w ramach procedur zamówienia sprzętu komputerowego, oprogramowania sprzętu, czy usług teleinformatycznych, powinny pamiętać, że przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz, że przedmiot zamówienia nie można opisywać za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Artykuł pochodzi z czasopisma „Fundusze Europejskie” >>>