Gminy będą podawały w nich m.in. wysokość planowanej i przekazanej dotacji na pomoc z funduszu, liczbę i kwoty wypłaconych świadczeń, kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Ponadto umieszczą informacje dotyczące wydawanych decyzji, rodzin i osób pobierających wsparcie z FA oraz dłużników alimentacyjnych, a także liczby pracowników zajmujących się obsługą funduszu. Wskażą też działania podejmowane w celu poprawienia ściągalności należności alimentacyjnych.

Sprawozdania te gminy będą składały wojewodzie (dokument ma być przesyłany w formie elektronicznej) do 15. dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału. Z kolei wojewoda będzie kierował zbiorcze informacje do ministra – czytamy w dzienniku.