Art. 47a ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne stanowi, że do zadań gminy należy umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w miastach oraz w innych miejscowościach na jej obszarze, a także ustalanie numerów porządkowych nieruchomości zabudowanych (przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego) oraz prowadzenie i aktualizowanie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości.

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest z kolei umieszczenie na nieruchomości w widocznym miejscu tabliczki z numerem oraz utrzymanie jej w należytym stanie (art. 47b ustawy).

Oznaczanie nieruchomości następuje albo z urzędu, albo na wniosek właściciela nieruchomości. Przepisy ustawowe znajdują swoje uszczegółowienie w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości, będącym w znacznej mierze instrukcją dla gminy w zakresie dokonywania czynności oznaczania nieruchomości.