Ministerstwo Gospodarki do przygotowanego projektu nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych wprowadziło przepis, który stanowi, że nie tylko przedsiębiorcy, ale również jednostki samorządu terytorialnego będą mogły upubliczniać dane swoich dłużników w biurze informacji gospodarczej. W trakcie konsultacji społecznych za takim rozwiązaniem opowiedziała się znaczna część samorządów terytorialnych.

Należności na rzecz gmin, powiatów oraz miast na prawach powiatów i województw rosną z roku na rok. Pieniądze, które z różnych powodów nie trafiają do samorządowej kasy, utrzymywały się do niedawna poniżej poziomu 5 mld zł. W 2005 roku dług wzrósł do 7,47 mld zł. W 2006 roku, mimo niewielkiego wzrostu długów, ich relacja do dochodów się poprawiła, tzn. pieniądze, które nie zostały zapłacone samorządom, wyniosły niespełna 7 proc. ich dochodów. W 2007 roku ten wskaźnik wzrósł w skali kraju do poziomu – 9,6 proc. W poszczególnych województwach wahał się od 4,1 proc. (kujawsko-pomorskie) do 18,8 proc. (mazowieckie).

Długi, jakie mają wobec samorządów mieszkańcy i przedsiębiorcy, utrudniają im coraz bardziej spłatę ich własnych zobowiązań. We wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego relacja cudzych długów do własnych wynosi ogólnie 48,7 proc. W przypadku gmin wskaźnik ten rośnie aż do 76,9 proc. Oznacza to, że gdyby gminy otrzymały wszystkie należne im pieniądze, to mogłyby spłacić blisko 80 proc. swoich długów.