Kongres organizowany jest w partnerstwie z:
– Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju
– Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego
– Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
– Związkiem Miast Polskich

III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast będzie kontynuował, rozpoczętą w 2010 r. przez Instytut Rozwoju Miast w Krakowie tradycję wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauką i praktyką w zakresie odnowy i przekształceń miast.

Głównym celem Kongresu jest stworzenie platformy spotkania dla szerokiego grona osób reprezentujących nie tylko świat nauki, ale również przedstawicieli miast, którzy mają bezpośrednią styczność z projektami rewitalizacyjnymi oraz przedstawicieli świata polityki, którzy zaprezentują główne kierunki polityki miejskiej, w tym rewitalizacyjnej, na wszystkich poziomach zarządzania (regionalnym czy krajowym). Zderzenie różnych punktów widzenia animatorów, praktyków, ekspertów i naukowców skutkować będzie szerokim, interdyscyplinarnym ujęciem problemu, co znacząco wzbogaci wiedzę na temat rewitalizacji i polityki miejskiej. Przedmiotem szczególnego zainteresowania, podczas III Kongresu Rewitalizacji Miast będzie programowanie rewitalizacji jako jednego z podstawowych instrumentów Krajowej Polityki Miejskiej. Stąd też szczególnie dużo uwagi zostanie poświęcone powiązaniu rządowej i samorządowej perspektywy rewitalizacji. Przedstawione będzie także podsumowanie rządowej
propozycji Narodowego Programu Rewitalizacji.

Kongresy Rewitalizacji Miast stały się w ciągu zaledwie kilku lat największym i podstawowym forum
wymiany wiedzy na temat procesów rewitalizacji i odnowy miast w Polsce. III Kongres Rewitalizacji Miast,
choć szczególnie skoncentrowany na rewitalizacji w Krajowej Polityce Miejskiej, będzie bezpośrednią
kontynuacją wcześniejszych kongresów.

I Kongres Rewitalizacji Miast Polskich (2010) zamykał realizację projektu badawczego zamawianego
(Projekt nr PBZ-MNiSW – 4/3/2006), pt. Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa
materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju, realizowanego w latach 2007-2010.

Kongres przede wszystkim obejmował tematy:
– Lokalny Program Rewitalizacji jako instrument odnowy miast,
– finansowy oraz ekonomiczny aspekt rewitalizacji,
– problemy społeczne w kontekście rewitalizacji,
– rewitalizacja terenów poprzemysłowych, powojskowych oraz pokolejowych,
– rewitalizacja śródmieść,
– rewitalizacja dużych osiedli mieszkaniowych,
– przygotowanie procesów rewitalizacji (delimitacja, organizacja, partycypacja),
– realizacja i monitorowanie programów rewitalizacji,
– prezentacja wyników Projektu,
– polityka miejska a rewitalizacja.

II Kongres zrealizował cele:

  • Kontynuację szerokiej dyskusji o problemach rewitalizacji miast w Polsce zapoczątkowanej na I Kongresie w 2010 r. oraz wymianę doświadczeń w obszarze Europy Centralnej.
  • Zwrócenie uwagi na problemy ekonomiczne i społeczne procesów rewitalizacji.
  • Powiązanie rewitalizacji z polityką rozwoju miast.
  • Zdefiniowanie regionalnego wymiaru polityki rewitalizacyjnej

W poprzednich kongresch udziła wzięło blisko 600 uczestników z czego ok.50% to samorządowcy na
poziomie gmin i regionów a ponad 30% to przedstawiciele środowiska naukowego.

RADA NAUKOWA KONGRESU
Prof. dr hab. Marek Bryx – Szkoła Główna Handlowa
Andrzej Brzozowy – Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej
– Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Prof. dr hab. Bolesław Domański – Uniwersytet Jagielloński
Dr Wojciech Jarczewski – Instytut Rozwoju Miast, sekretarz Rady Naukowej
Dr Janusz Jeżak – Instytut Rozwoju Miast
Ewa Kipta – Prezes Stowarzyszenia „Forum Rewitalizacji”
Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr hab.arch. Prof. PG Piotr Lorenc – Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. Tadeusz Markowski – Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka – Politechnika Gdańska, Przewodniczący Rady Naukowej
Andrzej Porawski – Dyrektor, Związek Miast Polskich
Dr hab. arch.Prof.UJ Krzysztof Skalski – Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki – Szkoła Główna Handlowa
Dr inż. Wiesław Wańkowicz – Instytut Rozwoju Miast
Jacek Woźniak – Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Planowania Strategicznego
Dr hab. inż. prof. nadzw. Zygmunt Ziobrowski – Instytut Rozwoju Miast

ORGANIZACJA:
Instytut Rozwoju Miast w Krakowie
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Jaromir Matulewicz
Kontakt:
ul.Cieszyńska 2, 30-015 Kraków
tel.12 634 29 53 wew.22-23, fax 12 633 94 05
e-mail: kongres@irm.krakow.pl
http://www.irm.krakow.pl/pl/rewitalizacja.html