Ten program jest nie do przecenienia. Zarówno dla ministerstwa jak i dla Komisji Europejskiej PO KL jest okrętem flagowym ze względu na wielkość i na wyzwania które przed sobą stawia – powiedziała minister Elżbieta Bieńkowska na otwarciu spotkania.

Komitet Monitorujący zbiera się okresowo i nadzoruje prawidłową realizację programu. Na obradach obecni byli przedstawiciele administracji publicznej, samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców.

W czasie spotkania zostały omówione pierwsze doświadczenia PO KL oraz aktualny stan wdrażania funduszy. Komitet dyskutował i przyjął kilka ważnych z punktu widzenia dalszego rozwoju programu dokumentów:

 • Zmianę ogólnych i szczegółowych kryteriów wyboru projektów
 • Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów indywidualnych
 • Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów dla Pomocy Technicznej
 • Zatwierdzenie ogólnych kryteriów wyboru projektów innowacyjnych oraz tematów dla projektów innowacyjnych
 • Plan Komunikacji PO KL
 • Chcemy po pierwsze upraszczać, a po drugie bardziej dopasowywać do wymogów regionalnych oraz tego co zgłaszają beneficjenci – mówiła minister Elżbieta Bieńkowska uzasadniając potrzebę wprowadzenia zmian.

  Na zasadzie konsensusu zostało przyjęte sprawozdanie z realizacji programu za ubiegły rok.
  Sprawozdanie za rok 2007, jest oficjalnym dokumentem na podstawie którego Komisja Europejska postanowi czy można zrefundować koszty projektów. Podjęcie tej decyzji ma więc duże konsekwencje – powiedział Georges Kintzele z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans Komisji Europejskiej.

  Drugiego dnia posiedzenia przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zaprezentowali wyniki i rekomendacje płynące z badania ewaluacyjnego: „Analiza procesu opracowywania i zatwierdzania Planów Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, które zostały przyjęte przez komitet celem wdrożenia.

  Na następne posiedzenie komitetu, które odbędzie się jesienią w województwie warmińsko-mazurskim zgodnie z przyjętym zwyczajem organizacji posiedzeń komitetu w różnych częściach kraju, przełożono omówienie wyników badań:

 • „Ewaluacja działań na rzecz systemu kształcenia i szkolenia w ramach EFS”
 • „Ocena systemu wdrażania rekomendacji przez instytucje zaangażowane w realizację SPO RZL i PIW EQUAL”