Przykładem takiej inwestycji jest Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie, który powstał dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy Equal. Ogród w Krakowie jest pierwszym sensorycznym parkiem edukacyjnym w Polsce.

Dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich, może powstać więcej takich inicjatyw. W latach 2007-2013 na rozwój i tworzenie parków edukacyjnych znajdą się środki w regionalnych programach operacyjnych zarządzanych przez urzędy marszałkowskie. Z RPO będzie można bowiem realizować projekty dotyczące opracowania i wdrożenia nowych produktów turystycznych o zasięgu regionalnym lub rozbudowywać obecnie istniejące. Z kolei na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym będzie można pozyskać środki z programu Kapitał Ludzki.

Celem takich projektów jest nie tylko zaproponowanie nowej oferty edukacyjno-rozrywkowej w regionie, ale również stworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych czy niepełnosprawnych. Idea powstania Ogrodu Doświadczeń wynikła przede wszystkim z poszukiwania nowych form przedsiębiorstw społecznych, które mogłyby przyczynić się do aktywizacji zawodowej osób zamieszkujących dzielnicę Nowa Huta w Krakowie.Przy planowaniu tego rodzaju przedsięwzięć warto pracować w partnerstwie. Ogród Doświadczeń powstał dzięki wspólnemu działaniu kilku małopolskich organizacji: Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, Stowarzyszenia U Siemachy, Krakowskiego Zarządu Komunalnego oraz Gminy Kraków – pisze dziennik.