Wysokość wynagrodzenia pracownika w jego pierwszym roku pracy nie może być niższa niż 1020,80 zł. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę taki pracownik nie może zarobić mniej niż 80 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Pracownikowi samorządowemu oprócz wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z kategorii zaszeregowania stanowiska może przysługiwać np. dodatek za wieloletnią pracę. Pracodawca może zadecydować o przyznaniu dodatku specjalnego, dodatku funkcyjnego, premii czy nagrody. Dopiero sumę poszczególnych składników wypłacanych w okresach miesięcznych porównuje się z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na dany rok kalendarzowy. Jeżeli w danym miesiącu tak ustalone wynagrodzenie jest niższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia, pracodawca ma obowiązek je wyrównać.