Tegoroczne postępowanie kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej, zwane potocznie egzaminem na urzędnika mianowanego, organizuje Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.

Aby przystąpić do egzaminu, należy spełnić warunki wymienione w ustawie o Służbie Cywilnej, zarejestrować się na stronie internetowej KSAP, wydrukować wypełnione zgłoszenie, podpisać je, uzyskać na nim potwierdzenie dyrektora generalnego urzędu i wysłać na adres Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Za datę złożenia zgłoszenia uznaje się datę jego nadania w placówce pocztowej, zatem zgłoszenia wysłane drogą pocztową ostatniego dnia maja też będą poddane weryfikacji – pisze dziennik.

O mianowanie może ubiegać się osoba, która:

 • jest pracownikiem Służby Cywilnej;
 • posiada co najmniej trzyletni staż pracy w Służbie Cywilnej lub uzyskała zgodę dyrektora generalnego urzędu na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed upływem tego terminu, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od nawiązania stosunku pracy w Służbie Cywilnej;
 • posiada tytuł magistra lub równorzędny;
 • zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej, czyli angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, węgierski, portugalski, szwedzki, fiński, niderlandzki, grecki, duński, estoński, słoweński, litewski, czeski, słowacki, łotewski, irlandzki, bułgarski, rumuński, maltański;
 • jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony.
 • Tytułami równorzędnymi do tytułu magistra są: lekarz, lekarz weterynarii i lekarz dentysta. Nie są nimi tytuły inżyniera i licencjata.

  Osoba zgłaszająca się do postępowania musi posiadać wymagany staż pracy najpóźniej w dniu 31 maja 2008 r.

  Postępowanie kwalifikacyjne składa się z trzech sprawdzianów:

 • wiedzy – w formie testu wyboru trwającego nie krócej niż 60 minut i zawierającego 100 pytań m.in. z prawa konstytucyjnego, administracyjnego, finansów publicznych, Służby Cywilnej oraz zagadnień społecznych i ekonomicznych. Przykładowe materiały egzaminacyjne pochodzące z lat 2000-2006 dostępne są na stronie internetowej www.dsc.kprm.gov.pl. Jednak ubiegłoroczne podobno były znacznie trudniejsze i tych KSAP nie upublicznia. Za prawidłową odpowiedź przyznaje się 1 punkt, za brak odpowiedzi lub za odpowiedź nieprawidłową – 0 punktów,
 • umiejętności – zakres tematyczny obejmuje sprawdzenie: umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności analizy i wykorzystania informacji, umiejętności planowania i organizacji, umiejętności podejmowania decyzji oraz umiejętności interpersonalnych. Trwa nie dłużej niż 120 minut. Maksymalnie można zdobyć 50 punktów.
 • predyspozycji kierowniczych – zakres tematyczny obejmuje sprawdzenie następujących predyspozycji: motywacji, odporności na stres, predyspozycji osobowościowych, zdolności przywódczych. Trwa nie dłużej niż 90 minut. Maksymalnie można zdobyć 50 punktów.
 • Do zgłoszenia należy dołączyć dowód opłaty za przystąpienie do postępowania. Jej wysokość w danym roku wynosi 35 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. W tym roku jest to 394,10 zł. Opłatę należy wnieść na konto KSAP podane na jej stronie internetowej.

  Urzędnik mianowany ma większą stabilność pracy – zwolnienie może nastąpić tylko w wypadkach wskazanych w ustawie o Służbie Cywilnej. Oprócz wynagrodzenia dostaje dodatek Służby Cywilnej w wysokości zależnej od posiadania stopnia służbowego.