Jednak na podstawie art. 1a ustawy (art. 3 nowej ustawy z 21 listopada 2008 r.) jej przepisów nie stosuje się do tych pracowników samorządowych, których status prawny regulują przepisy odrębne. Za taki przepis należy uznać art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, który w ust. 1 przewiduje jedynie fakultatywny, a nie obligatoryjny konkurs na stanowisko kierownika ośrodka kultury.

Obligatoryjny konkurs przeprowadza się jedynie w samorządowych instytucjach kultury, których wykaz określił w drodze rozporządzenia minister kultury i dziedzictwa narodowego (art. 16 ust. 2 ustawy). Wykaz ten zawiera rozporządzenie wydane 19 października 2004 r.