W dniu 18 stycznia 2011 r. Prezes Rady Ministrów wydał rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67). Akt prawny obejmuje swym działaniem organy gmin i związków międzygminnych, organy powiatów i samorządów województwa, a także organy zespolonej administracji rządowej w województwie, a także urzędy obsługujące te organy.

Akt prawny wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, czyli 20 stycznia 2011 r. Jego regulacje mają jednak zastosowanie do dokumentacji powstającej i napływającej do organów od dnia 1 stycznia 2011 r. Tym samym uzupełniono lukę w prawie, która powstała w wyniku utraty z dniem 1 stycznia 2011 r. mocy przez przepisy obowiązujące uprzednio w tym zakresie.