Dotychczasowe doświadczenia pokazały, że konieczne są poprawki w rozporządzeniu z 17 kwietnia 2007 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych (DzU nr 70, poz. 471).

Najważniejsza z nich dotyczy możliwości uzupełniania dokumentów. W ubiegłym roku odbyły się dwie edycje składania wniosków i prawie wszystkie wymagały poprawek. Tymczasem przepisy przewidywały taką możliwość wyłącznie w ubiegłym roku. W tym roku niepełne wnioski byłyby zwracane bez rozpatrzenia. Zapobiegnie temu nowelizacja rozporządzenia: wnioskodawca będzie miał siedem dni na uzupełnienie braków.

Ponadto, o miesiąc przedłuży się czas rozpatrywania wniosków przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dzięki kolejnej poprawce, zainteresowani będą składać wnioski w marcu lub wrześniu (czyli o miesiąc wcześniej niż teraz). Tylko w tym roku będzie inaczej. Z wnioskiem w 2008 r. można wystąpić w kwietniu bądź wrześniu. Bank rozpatrzy go do odpowiednio do 15 lipca i 31 grudnia br.

Nowelizacja rozporządzenia precyzuje też dokumenty, które powinny być załączone w razie ubiegania się o wsparcie. Ich lista jest dłuższa niż obecnie.