Tak. Osoby zatrudnione na stanowisku inspektora powinny legitymować się wyższym wykształceniem.Uzasadnienie:
Wymagania, jakie powinna spełniać osoba zatrudniona na stanowisku inspektora określa rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie
wynagrodzenia pracowników samorządowych. Zgodnie z jego przepisami minimalne wymagania kwalifikacyjne, w tym przypadku, to posiadanie wyższego
wykształcenia oraz 3 letniego stażu pracy. Profil wyższego wykształcenia powinien umożliwiać wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku pracy,
a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, a także wymagania określone w z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, stosownie do opisu stanowiska. Należy zauważyć, iż do 1 kwietnia 2009 r. wobec osób zatrudnionych na stanowisku inspektora nie było tego rodzaju wymogu. Jego wprowadzenie spowodowało, iż część osób zatrudnionych na stanowisku inspektora nie spełnia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla tego stanowiska. Jeżeli pracownik nie spełnia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych po zmianie przepisów, które je określają, pracodawca ma prawo rozwiązać z nim umowę o pracę lub też przenieść na inne stanowisko, na którym minimalne wymagania co do kwalifikacji odpowiadają tym, które ma pracownik. Innym wyjściem z zaistniałej sytuacji jest przeniesienie pracownika na inne stanowisko na określony czas, przez który mógłby on uzupełnić wykształcenie do pożądanego poziomu.


Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz.U. z 2009 r. nr 50, poz. 398)