Proponowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
w dniu 25 czerwca 2008 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3.

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy
o opłacie skarbowej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – przesłano
pocztą elektroniczną w dn. 12.05.08,

2. Projekt ustawy o zmianie imienia i nazwiska (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji) – przesłano pocztą elektroniczną w dn. 15.05.08,

3. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych
zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników
urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych
– przesłany drogą elektroniczną w dn. 11.06.08,

4. Projekt ustawy o rozwoju miast, centrach rozwoju regionalnego i obszarach
metropolitalnych (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji);

5. Projekt ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o zmianie ustaw w związku
ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie
oraz ustawę o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji);

6. Projekt ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji);

7. Projekt ustawy o zmianie ustawy w związku ze zmianami w organizacji

i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji);

8. Projekt ustawy o funduszu sołeckim i zasadach wykonywania niektórych zadań sołectwa
(Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji);

9. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Ministerstwo Sprawiedliwości) –
przesłano pocztą elektroniczną w dn. 26.05.08,

10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy
o finansach publicznych (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) – wysłano pocztą
elektroniczną dn. 9.06.08 r.

11. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
(Ministerstwo Finansów) – wysłano pocztą elektroniczną dn. 28.05.08

12. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
(Ministerstwo Finansów) – wysłano pocztą elektroniczną dn. 17.06.08

13. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie zakresu
zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje
filmowe instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania (Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego) – wysłano pocztą elektroniczną dn. 26.05.08

14. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniający
rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego
trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania
udzielonych dotacji – wysłano pocztą elektroniczną dn. 26.05.08

15. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniający
rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków –
wysłano pocztą elektroniczną dn. 26.05.08

16. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniający
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania
realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania
środków z Funduszu Promocji Kultury – wysłano pocztą elektroniczną dn. 26.05.08

17. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania
pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników (Ministerstwo Edukacji
Narodowej) – wysłano pocztą elektroniczną dn. 3.06.08

18. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom
w 2008 r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających
obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły
podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia –
Wyprawka szkolna” (Ministerstwo Edukacji Narodowej) – wysłano pocztą
elektroniczną dn. 3.06.08

19. Strategiczne propozycje zmian prawa regulującego funkcjonowanie samorządów
terytorialnych w obszarze edukacji (Zespół ds. decentralizacji MSWiA)

20. Projekt uchwały Rady Ministrów w spr. harmonogramu zadań wykonywanych
w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
oraz kierunków realizacji Programu w roku 2009 (Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej) – wysłano pocztą elektroniczną dn. 14.05.08

21. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego
rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń
wypłacanych młodocianym pracownikom – wysłano pocztą elektroniczną dn. 28.05.08

22. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stażu
adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji
do wykonywania zawodu pośrednika pracy i doradcy zawodowego – wysłano pocztą
elektroniczną dn. 29.05.08

23. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania
pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy
lub ochronę uzupełniającą, na kolejne posiedzenie zespołu – wysłano pocztą
elektroniczną dn. 5.06.08

24. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych
zakładów opieki zdrowotnej (Ministerstwo Zdrowia) – wysłano pocztą elektroniczną
dn. 14.05.08

25. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie
wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie
kosztów transportu – wysłano pocztą elektroniczną dn. 13.05.08

26. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być
podejmowane przez ratownika medycznego – wysłano pocztą elektroniczną
dn. 21.05.08

27. Projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa zmieniającego rozporządzenie
w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie
jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji –
wysłano pocztą elektroniczną dn. 5.06.08, wysłano do członków Zespołu
ds. Infrastruktury dn. 4.06.08 r.

28. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu
opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (Ministerstwo
Środowiska) – wysłano pocztą elektroniczną dn. 3.06.08 r.

29. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie
wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania
pojazdów (Ministerstwo Środowiska) – wysłano pocztą elektroniczną dn. 3.06.08 r.

30. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie
nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(Ministerstwo Środowiska) – wysłano pocztą elektroniczną dn. 3.06.08 r.

31. Projekt ustawy o uprawnieniach społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i organach administracji w tym zakresie
(Ministerstwo Środowiska) – wysłano pocztą elektroniczną dn. 2.06.2008 r.

32. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Ministerstwo Środowiska) –
wysłano pocztą elektroniczną dn. 2.06.2008 r.

33. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Ministerstwo Środowiska) – wysłano
pocztą elektroniczną dn. 3.06.08 r.

34. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie
w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego (Ministerstwo Środowiska) – wysłano pocztą elektroniczną
dn. 6.06.08 r.

35. Projekt założeń do ustawy regulującej zasady wykonywania nadzoru właścicielskiego
Skarbu Państwa (Ministerstwo Skarbu Państwa) – przesłany drogą elektroniczną
w dn. 27.03.08, decyzją KWRiST z dnia 28.04.2008 r. projekty przeszły
na posiedzenie zespołu; decyzją KWRiST z dnia 28.05.2008 r. projekty przeszły
na posiedzenie zespołu

36. Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
(Ministerstwo Infrastruktury) – (Projekt rozpatrzono 5.11.07 na posiedzeniu Zespołu
Infrastruktury, str. samorz. wniosła o oszacowanie skutków finansowych, jakie będą
ponosiły jst w związku z przekierowaniem ruchu z dróg krajowych
na wojewódzkie. Odpowiedz Ministerstwa została rozesłana Zespołowi 19.11.07
po czym projekt trafił na pierwsze, w nowej kadencji, posiedzenie KWRiST
dn. 27.02.br ale nie został zaopiniowany. Odp. Ministerstwa ponownie została rozesłana
dn. 20.05.07 a projekt wpisany do porządku obrad dzisiejszej Komisji) decyzją KWRiST
z dnia 28.05.2008 r. projekt przeszedł na posiedzenie zespołu.

37. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniające rozporządzenie
w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów
operacyjnych (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) – wysłano pocztą elektroniczna
dn. 10.06.08 r.

38. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniające rozporządzenie
w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców w ramach
w ramach regionalnych programów operacyjnych (Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego) – wysłano pocztą elektroniczna dn. 10.06.08 r.

39. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniające rozporządzenie
w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów
operacyjnych (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) – wysłano pocztą elektroniczna
dn. 10.06.08 r.

40. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie
i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – wysłany pocztą elektroniczną dn. 17.06.08 r.

41. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trybu powołania
i odwołania rzeczoznawców, wymagań w zakresie ich kwalifikacji lub przygotowania
zawodowego, wysokości przysługującego im wynagrodzenia oraz dokonywania
przez nich szacowania

42. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie
w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –
2013 – wysłany pocztą elektroniczną dn. 02.06.08 r.

43. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szkolenia
z zakresu objawów klinicznych, epidemiologii oraz interpretacji wyników badań
laboratoryjnych, odnoszących się do niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii –
wysłany pocztą elektroniczną dn. 17.06.08 r.

44. Projekt ustawy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmianie ustawy o rejestracji
i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach
tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – wysłany pocztą elektroniczną
dn. 02.06.08 r.

45. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakresu
i sposobu przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi
weterynaryjnymi przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych
weterynaryjnych – wysłany pocztą elektroniczną dn. 17.06.08 r.

46. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylające rozporządzenie
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków – wysłany
pocztą elektroniczną dn.16.06.08 r.

47. Sprawy różne.