Zgodnie z nową regulacją w ramach PPP będzie można realizować budowę lub remont obiektu budowlanego, świadczenie usług, wykonanie dzieła. Przedstawiciele sektora publicznego nie będą już musieli wykonywać kosztownych analiz ekonomicznych i prawnych przedsięwzięcia na etapie planowania projektu PPP. Samorząd i przedsiębiorca będą mogły zdecydować się na PPP w formie spółki: kapitałowej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej. Do wyboru partnera prywatnego posłużą przepisy prawa zamówień publicznych lub negocjacje przewidziane w ustawie koncesyjnej.

Ustawa została opublikowana w Dz. U. z 2009 nr 19 poz. 100.