Badanie przeprowadzono na grupie 562 urzędów administracji samorządowej za pomocą wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI).

Wyniki badania wskazują iż:

– 50,7% jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce przeprowadza badania satysfakcji klientów (z czego w 499 JST dzięki wsparciu ze środków POKL);
– Jedynie 15% JST bierze udział w badaniu jakości świadczonych usług publicznych w ramach Systemu Analiz Samorządowych;
– dwie trzecie (64,20 proc.) badanych JST świadczy usługi publiczne drogą elektroniczną, z czego prawie połowa (44,80 proc.) korzysta z platformy e-PUAP;
– W co czwartym (24,90 proc.) urzędzie administracji samorządowej znajdują zastosowanie systemy zarządzania jakością (im większa jednostka, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie się w niej wykorzystywać wskazane systemy) – z czego dzięki wsparciu w ramach POKL w 273 jednostkach wdrożono ISO oraz w 202 system CAF;
– Najczęściej stosowanym system zarządzania jakością w samorządzie jest system ISO (82,10 proc.), w mniejszym stopniu system CAF (19,30 proc.);
– Co trzeci urząd administracji samorządowej (35,60 proc.) dysponuje kodeksem etycznym dla pracowników – od 2008 roku dzięki środkom europejskim wdrożono kodeks etyczny dla pracowników w 209 JST;
– Ponad połowa (59,80 proc.) badanych JST realizuje konsultacje społeczne. Działania w tym zakresie pozostają w takim samym stopniu powszechne w poszczególnych typach jednostek – od 2008 roku wdrożono konsultacje w 225 JST;
– Trzy czwarte badanych urzędów administracji samorządowej (74,40 proc.) zleca realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce w gminach miejsko-wiejskich;
– Zaledwie (7,80 proc.) JST realizuje zadania publiczne w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne. Głównie są to większe jednostki administracji samorządowej (miasta);
– Tylko niewielki odsetek (około 5 proc.) aktów prawa miejscowego zostaje objętych rozstrzygnięciami nadzorczymi przez organy nadzoru (RIO, Wojewodę). Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku indywidualnych decyzji administracyjnych (rozstrzygnięcia SKO);
– Ponadto wyniki raportu wskazują, iż w prawie połowie (44,5 proc.) badanych jednostek administracji samorządowej znajduje zastosowanie budżet zadaniowy. (Tak wysoki odsetek wskazań nie znajduje oparcia w świetle dotychczas przeprowadzonych badań oraz skali wsparcia finansowego udzielonego JST przeznaczonego na modernizację zarządzania finansami publicznymi. W związku z powyższym do wyżej przytoczonego wskaźnika upowszechnienia budżetu zadaniowego należy podchodzić z dużą ostrożnością).