– Według różnych szacunków już w 2009 roku będzie potrzeba wystawienia około 1 mln certyfikatów. Potrzebne jest zatem jak najszybsze rozpoczęcie odpowiednich szkoleń dla osób, które mają być odpowiedzialne za wystawianie certyfikatów. Do tego potrzebne jest rozporządzenie i dobrze się stało, że zostało ono przygotowane przez ministra infrastruktury – mówi Marcin Piotrowski, wiceprezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości.

Zgodnie z rozporządzeniem, szkolenie powinno składać się z części teoretycznej oraz praktycznej. Czas trwania szkolenia nie może być krótszy niż 50 godzin, przy czym część praktyczna nauki powinna trwać nie mniej niż osiem godzin. Szkolenie będzie kończyło się samodzielnym sporządzeniem świadectwa charakterystyki energetycznej i oceną poprawności jego wykonania. Każdy, kto przygotuje takie świadectwo i ukończy szkolenie, otrzyma odpowiednie zaświadczenie, na podstawie którego będzie mógł przystąpić do egzaminu organizowanego przez ministra infrastruktury – pisze dziennik.

Zgodnie z rozporządzeniem, egzaminy uprawniające do wydawania certyfikatów energetycznych są płatne. Opłata ta nie będzie mogła być wyższa niż 50 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.