Współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. W Polsce program ma budżet ponad 11,4 mld euro. Pieniądze unijne stanowią 9,7 mld euro.

Program zakłada przeszkolenie u nas około 610 tys. pracowników przedsiębiorstw oraz udzielenie wsparcia 950 tysiącom bezrobotnych i poszukujących pracy. Pieniądze otrzyma też 355 publicznych instytucji rynku pracy (m.in. urzędy pracy, organizacje pozarządowe)oraz około 1900 instytucji pomocy społecznej.

Pieniądze z programu samorządy podzielą między cztery dziedziny zwane priorytetami. Pierwsza to „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” (będą je realizować urzędy pracy).

Z priorytetu „Promocja integracji społecznej” skorzystają m.in. trwale bezrobotni, inwalidzi niemogący znaleźć pracy, kobiety po urlopach macierzyńskich, opuszczający zakłady karne. Z unijnych pieniędzy firmy zorganizują dla nich szkolenia, przekwalifikowania zawodowe, pomogą znaleźć pracę czy nauczyć się obcego języka. Są też pieniądze na bezpośrednie finansowanie przez rok miejsc pracy w firmach.

Trzeci priorytet: „Regionalne kadry gospodarki” wspiera właścicieli małych i średnich firm, którzy mogą dzięki niemu m.in. finansować szkolenia załogi. Wreszcie priorytet „Transfer wiedzy i rozwój wykształcenia” to pomysł na wsparcie połączenia potrzeb gospodarki w regionie z możliwościami uczelni i ośrodków badawczych.