Katalog ten jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to, że możesz ukarać pracownika poprzez:

 • upomnienie,
 • naganę,
 • karę pieniężną.

  Gdy zastosujesz karę inną niż kara z kp
  Jeśli zastosujesz wobec pracownika inną karę porządkową niż kary wymienione w art. 108 kp, popełnisz wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 281 pkt 4 kp). Za takie wykroczenie grozi Ci grzywna:

 • nakładana przez inspektora pracy w formie mandatu karnego – do 1.000 zł lub
 • orzekana na wniosek inspektora pracy przez sąd grodzki – do 5.000 zł.
 • Przykład
  Podczas przeprowadzanej w Twojej firmie kontroli inspektor pracy stwierdza, że w aktach osobowych pracownika znajduje się odpis zawiadomienia pracownika o ukaraniu go karą ostrzeżenia za częste spóźnienia do pracy. W tej sytuacji inspektor pracy może ukarać pracodawcę karą grzywny w formie mandatu karnego, bądź – najczęściej wtedy, gdy jest to jedno z wielu popełnionych wykroczeń – skierować do sądu wniosek o ukaranie pracodawcy karą grzywny.

  Za co która kara?
  Karę porządkową upomnienia lub nagany możesz wymierzyć pracownikowi za nieprzestrzeganie:
  1. ustalonej organizacji i porządku pracy,
  2. przepisów bhp i przepisów przeciwpożarowych,
  3. przyjętego sposobu potwierdzania przybycia do pracy i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności.

  (art. 108 § 1 kp)

  Przykład
  Możesz więc zastosować karę porządkową wobec pracownika, który:

 • nie wykonuje poleceń swego bezpośredniego przełożonego,
 • pozostaje w miejscu pracy po godzinach bez zgody przełożonego,
 • spóźnia się do pracy,
 • nie używa odzieży i obuwia roboczego, w które został wyposażony,
 • w sposób zupełnie dowolny i sobie tylko właściwy interpretuje przepisy bhp lub ppoż.
 • Karę pieniężną natomiast możesz zastosować wobec pracowników za następujące zachowania:

 • nieprzestrzeganie przepisów bhp lub ppoż,
 • opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia,
 • stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy
  (art. 108 § 2 kp).

  Uwaga!
  Nie każde naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych uprawnia pracodawcę do zastosowania wobec pracownika kary porządkowej. Możesz ją zastosować jedynie za naruszenia obowiązków pracowniczych wymienione w art. 108 kp (nie można np. ukarać pracownika karą z kp za niewłaściwe zachowanie wobec współpracowników).

  Więcej