Wszystkie nasze wysiłki zmierzają do zagwarantowania, że każde euro z funduszy strukturalnych jest efektywnie wykorzystywane. Jesteśmy w trakcie dostosowywania polityki spójności do nowej rzeczywistości gospodarczej, aby umożliwić państwom członkowskim zoptymalizowanie wykorzystania środków UE jako doskonałego lekarstwa na kryzys – powiedziała komisarz Hübner komentując decyzję o wydłużeniu o sześć miesięcy, do 30 czerwca 2009 r., terminu dla projektów i płatności.

Wydłużenie terminu dla czterech funduszy strukturalnych

Na zaproszenie Komisji państwa członkowskie złożyły wnioski o wydłużenie okresu kwalifikowalności dla finansowania 385 spośród 555 programów polityki spójności na lata 2000-2006, w przypadku których fundusze nie zostały w pełni wykorzystane. Wydłużenie okresu kwalifikowalności dotyczy czterech funduszy strukturalnych z tego okresu: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (IFOR).

Taka elastyczność umożliwi państwom członkowskim i regionom wdrożenie i sfinalizowanie większej liczby projektów. Komisja zachęca je do skupienia się na rentownych sektorach i środkach, takich jak inwestowanie w efektywność energetyczną w celu tworzenia ekologicznych miejsc pracy i oszczędzania energii, a także wspieranie „zielonych” technologii, aby przyspieszyć rozwój przemysłu budowlanego i samochodowego.

Pięć razy większa elastyczność

Komisja przyjęła również środek dający państwom członkowskim i regionom większą elastyczność w przyznawaniu finansowania na różne priorytety. Dotychczas instytucje zarządzające dysponowały 2 proc. marginesem elastyczności, jeżeli chciały przenieść fundusze między tzw. „osiami priorytetowymi”, które określają strategiczne obszary wydatków każdego programu operacyjnego w ramach polityki spójności.

Sytuacja, w której obecnie się znajdujemy, różni się istotnie od sytuacji gospodarczej w 2000 r., kiedy priorytety te były uzgadniane. Uwzględniając te wyjątkowe okoliczności, w jakich znalazły się państwa członkowskie, Komisja zdecydowała o pięciokrotnym zwiększeniu elastyczności między priorytetami, z 2 do 10 proc. Umożliwi to państwom członkowskim wykorzystanie pozostałych funduszy tam, gdzie ich skuteczność będzie największa – powiedziała komisarz Hübner.

Łącznie w okresie budżetowym 2000-2006 państwom członkowskim przyznano środki o wartości 257 mld euro. Jak dotąd wypłacono 225 mld euro, czyli 87,5% wszystkich środków. Państwa członkowskie mogą teraz dokonywać płatności dla tego okresu do dnia 30 czerwca 2009 r. Termin dla płatności z funduszu spójności dla okresu 2000-2006 to w większości przypadków koniec 2010 r.