W przepisach samorządowej pragmatyki pracowniczej znajduje się w zasadzie tylko jeden przepis karny. Jest to art. 31 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych, zgodnie z którym podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu o prowadzeniu działalności gospodarczej składanym przez urzędnika powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 kodeksu karnego. Taką samą odpowiedzialność przewiduje w stosunku do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), sekretarza oraz skarbnika gminy art. 24l ustawy o samorządzie gminnym.

Jak zauważa autor artykułu Michał Cyrankiewicz, sankcja wynikająca z art. 31 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych oraz z art. 24l ustawy o samorządzie gminnym nie dotyczy przypadków, w których oświadczenie nie zostało w ogóle złożone. Występek określony w art. 233 § 1 kodeksu karnego może być popełniony tylko z winy umyślnej.