Mając na względzie zgłaszane wielokrotnie do MSWiA wnioski o określenie zasad korzystania przez straże gminne (miejskie) z urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego resort zaleca postępowanie według następujących zasad:

 • straże gminne (miejskie) mogą korzystać z tzw. fotoradarów będących własnością podmiotów prywatnych po zawarciu stosowanej umowy cywilno-prawnej.
 • Postanowienia tych umów nie mogą przewidywać udziału podmiotów prywatnych we wpływach gminy uzyskiwanych z grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych.
  Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, z późn. zm.), wpływy gminy z przedmiotowych grzywien – jako dochody własne – stanowią dochód jej budżetu. W żadnej części nie podlegają zatem wyłączeniu z obowiązku przekazywania ich na dochody budżetu gmin.

  Zawierając stosowną umowę należy pamiętać, że:

  zastrzeżone wyłącznie dla strażników gminnych (miejskich) są następujące czynności:

 • weryfikacja zdjęć z „fotoradarów” pod kątem możliwości wykorzystania jako materiału dowodowego (np. gdy na zdjęciu widoczne są dwa pojazdy lub zdjęcie jest niewyraźne);
 • umieszczenie daty odczytu na zdjęciu;
 • stwierdzenie faktu popełnienia wykroczenia;
 • ustalenie właściciela pojazdu;
 • wystawienie wezwania;
 • realizacja czynności wyjaśniających w trybie art. 97 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia lub następnie w trybie art. 54 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia zmierzających do ustalenia kierującego pojazdem;
 • nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego lub skierowanie wniosku o ukaranie do sądu.
 • zarówno strażnik gminny (miejski), jak i osoba niebędąca strażnikiem mogą dokonywać następujących czynności:

 • zgranie za pomocą pamięci przenośnej na autoryzowane stanowisko komputerowe wykroczeń zarejestrowanych przez „fotoradar”;
 • wydrukowanie zdjęcia wraz ze znacznikiem czasu;
 • wykonanie czynności technicznych związanych z kopertowaniem wystawionych wezwań;
 • sporządzenie karty PRD 5/1;
 • wykonanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji;
 • dokonanie konserwacji, naprawy lub legalizacji „fotoradarów”.

  W ramach realizowanych zadań należy pamiętać o postanowieniach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.)

  Powyższa informacja nie ma charakteru wiążącego, stanowi wypracowane przez Zespół ds. Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi) wskazówki odnośnie postępowania przy korzystaniu z tzw. fotoradarów będących własnością podmiotów prywatnych.
  Zespół działa jako organ pomocniczy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w jego skład wchodzą oprócz przedstawicieli resortu spraw wewnętrznych i administracji, przedstawiciele samorządu terytorialnego, reprezentujący Związek Miast Polskich oraz Krajową Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych.