Odpowiedzialność za zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej ponosi kierownik. Jest on odpowiedzialny za kierowanie zakładem i reprezentowanie go na zewnątrz. Jest także przełożonym wszystkich pracowników. Nawiązanie stosunku pracy z kierownikiem publicznego ZOZ następuje na podstawie umowy o pracę lub powołania. Można z nim również zawrzeć umowę cywilnoprawną. Czynności tych dokonuje podmiot, który utworzył publiczny zakład. Jeśli jest to gmina, czynności tych dokonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta).