Tegoroczne spotkanie, poświęcone realizacji programów w 2007 r., ma charakter szczególny, gdyż po raz pierwszy jego przedmiotem będzie analiza programów realizowanych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Spotkanie otworzy minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, a udział wezmą w nim przedstawiciele czterech Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej, resortów pełniących funkcje instytucji zarządzających i pośredniczących, urzędów marszałkowskich, a także pozostałych urzędów uczestniczących w realizacji polityki spójności w Polsce. Uczestnicy spotkania wezmą udział w dyskusji nad pierwszymi doświadczeniami w realizacji programów NSRO 2007-2013 oraz możliwościami wykorzystania wniosków z perspektywy 2004-2006 w kontekście sprawnego wdrażania programów w nadchodzących latach.

Organizacja ww. spotkania wynika z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (art. 34) oraz z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (art. 68). Przedmiotem ww. spotkania – zgodnie z założeniami określonymi w przepisach wspólnotowych – jest dokonanie przez Komisję Europejską i przedstawicieli instytucji zarządzających oceny postępów w realizacji programów w danym roku kalendarzowym, analiza ewentualnych utrudnień we wdrażaniu i sformułowanie wniosków o charakterze usprawniającym, a także analiza dotychczasowych efektów uzyskanych dzięki interwencji Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej.