Stronę samorządową reprezentowali m.in.: Ryszard Grobelny – Prezydent Miasta Poznania, Prezes Związku Miast Polskich, Współprzewodniczący Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz przedstawiciel Związku Miast Polskich, Sekretarz KWRiST Andrzej Porawski.

Spotkanie Komisji poprowadził Prezydent Ryszard Grobelny przedstawiając uzgadniane projekty legislacyjne.

Tematem obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego były propozycje zmian legislacyjnych dotyczących szeroko pojętego obszaru działalności państwa m.in. obrony narodowej, zdrowia, wsi, informatyzacji państwa, edukacji, środowiska, infrastruktury, pracy, polityki społecznej.

Komisja obradowała nad projektami 8 ustaw i 31 rozporządzeń, rekomendowanych przez zespoły robocze KWRiST.

Projektowane zmiany legislacyjne dotyczą m.in. edukacji narodowej (np. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego), obrony narodowej (np. projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego), środowiska (np. projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasięgu terytorialnego niektórych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych), polityki społecznej (np. projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne).

W trakcie spotkania strona samorządowa pytała m.in. o stan zaawansowania prac nad standardami edukacyjnymi i podziałem środków na zadania oświatowe (projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009) oraz zaapelowała o udostępnienie danych pozyskiwanych trakcie narodowego spisu powszechnego w 2011 r. (projekt ustawy i dwóch rozporządzeń Rady Ministrów). Dzięki uwagom strony samorządowej w narodowym spisie powszechnym znajdą się m.in. pytania dotyczące stanu informatyzacji państwa i działań ekologicznych. W przygotowywanym wykazie pojawią się kwestie dotyczące umiejętności korzystania z Internetu dzieci w wieku szkolnym, w dziale stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych adresaci spisu podadzą informacje o sposobie gospodarowania odpadami oraz o wyposażeniu mieszkań w instalacje teleinformatyczne.

Projekt ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z powodu wczorajszego posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego i trwających prac nad oceną skutków regulacji, został przesunięty na kolejne posiedzenie Komisji.

Rozpatrując projekt ustawy o prawie wodnym, strona samorządowego zwróciła uwagę, na cały szereg zadań szczegółowych nakładanych na samorządy posiadające kąpieliska, bez wskazania źródeł finansowania. Decyzją Komisji projekt zostanie ponowny rozpatrzony przez Zespół ds. Zdrowia.

W trakcie dyskusji nad projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, strona samorządowa zwróciła uwagę na kontrowersje dotyczące przekazywania mieszkań i infrastruktury pozostałych po Państwowych Gospodarstwach Rolnych w gestię samorządów bez dodatkowych środków potrzebnych na modernizację. Przedstawiciele samorządów zaapelowali o wsparcie Rządu w powyższej kwestii i rekomendowali przesunięcie projektu na najbliższe posiedzenie Komisji Wspólnej. Strona rządowa przyjęła uwagi przedstawicieli samorządów w kwestii przekazania terenów po PGR pod drogami powiatowymi i wojewódzkimi.

Strona samorządowa zwróciła uwagę na zapisy dotyczące dwóch kategorii lotnisk zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wykazu lotnisk, które mogą być wykorzystywane na potrzeby lotnictwa cywilnego, przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury. Przyjęte w rozporządzeniu sformułowanie o czasowym użyczeniu, ogranicza sposób wykorzystania lotnisk przez samorządy.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało dwa rozporządzenia: projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zmiany, znoszenia
i ustalenia urzędowych nazw miejscowości oraz projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie ustalenia granic gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta. Oba uznano za uzgodnione.

Komisja Wspólna zaopiniowała również m.in. Projekt Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W związku ze zmianą statusu dokumentu Strategia przyjmowana będzie w ramach uchwały Rady Ministrów.

Aktualna wersja projektu Strategii znajduje się na stronie internetowej MSWiA:
http://www.mswia.gov.pl/portal/SZS/495/6271/

Projekty nowych rozporządzeń i ustaw przedstawiły do uzgodnienia także Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Główny Urząd Statystyczny, Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Infrastruktury.

Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaplanowano na 17 grudnia 2008 r.

fot.: www.mswia.gov.pl/