Od kilkunastu lat administracja publiczna stoi przed wyzwaniem cyfryzacji. Coraz większy nacisk kładzie się na wdrożenie e-governmentu. Przemiany zachodzące w administracji są dużym wyzwaniem, a jednocześnie stanowią szansę na poprawę jakości świadczonych usług, wygodę dla obywateli, odciążenie pracowników administracji i usprawnienie procesów.

Konferencja Informatyzacja i ochrona danych placówek administracji państwowej w świetle ustawodawstwa i wymogów KRI odbędzie się 19.11.2015 r. w Warszawie. Poświęcona będzie nowym technologiom, niezbędnym dla administracji online, ochronie danych osobowych, trendom i przemianom zachodzącym w zakresie e-govu oraz normom obowiązującym w krajach Unii Europejskiej.

Strona wydarzenia

Prelekcje wygłoszą m.in.:

 • Magdalena Wąsik (Bezpieczeństwo sieci komputerowej z Axence nVision w świetle wymogów KRI)
 • dr inż. Elżbieta Andrukiewicz (Międzynarodowe normy standaryzujące systemy zarządzania bezpieczeństwem danych i informacji w instytucji publicznej)
 • dr inż. Kazimierz Frączkowski (Wymiana informacji w postaci elektronicznej – współdziałanie systemów informacyjnych jednostek administracji publicznej w procesach realizacji zadań publicznych drogą elektroniczną)
 • dr inż. Przemysław Jatkiewicz (Prezentacja zasobów informacji przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle Krajowych Ram Interoperacyjności. Interpretacja wytycznych WCAG 2.0.)
 • Janusz Żmudziński (Rzeczywiste skutki naruszeń bezpieczeństwa – analiza wybranych przypadków)

Na spotkaniu będą poruszane tematy takie jak:

 1. Realizacja zadań publicznych droga elektroniczną przez administrację publiczną w erze społeczeństwa informacyjnego.
  2. Rozporządzenia Unijne Europejskie Ramy Interoperacyjności a prawo krajów członkowskich
  3. Międzynarodowe normy standaryzujące systemy zarządzania bezpieczeństwem danych i informacji w instytucji publicznej
  – polityka i procedury bezpieczeństwa,
  – audyt bezpieczeństwa, analizy ryzyka utraty danych,
  – zarządzania bezpieczeństwem danych
  4. Krajowe Ramy Interoperacyjności
  – standardy i wymagania dla rejestrów Publicznych
  a) poziomy interoperacyjności (technologiczny, systemowy, zadaniowy)
  b) wymiana informacji w postaci elektronicznej – współdziałanie systemów informacyjnych jednostek administracji publicznej w procesach realizacji zadań publicznych drogą elektroniczną
  c) architektura i wymagania dla systemów teleinformatycznych i rejestrów:
  – zgodność z normami, standardy sprzętu i oprogramowania,
  – bezpieczeństwo i niezawodność systemów,
  – bezpieczeństwo zasobów i informacji
  – przechowywanie
  – udostępnianie
  5. Sposoby osiągania interoperacyjności
  6. Wypracowane rozwiązania, związane z ochroną prywatności i ochroną danych osobowych jako element przewagi konkurencyjnej

Wydarzenie jest skierowane do:
– przedstawicieli jednostek administracji publicznej
– ABI – Administratorów bezpieczeństwa informacji
– pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych
– IT Security Managerów, Business Security Managerów, VIP Security Managerów
– brokerów bezpieczeństwa, audytorów bezpieczeństwa
– managerów zarządzających ryzykiem operacyjnym, analityków procesów biznesowych
– managerów zarządzających bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych
– kierowników i specjalistów ds. bezpieczeństwa instytucji / firmy
– specjalistów ds. zarządzania ryzykiem
– specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji strategicznych
– administratorów danych wrażliwych