Według uchwalonej 23 stycznia 2009 r. nowelizacji ustawy o Radzie Ministrów Centrum Legislacyjne Rządu otrzymało dodatkowe zadania, zmierzające do usprawnienia procesu tworzenia prawa. Polegają one na:

  • opracowywaniu rządowych projektów ustaw na zasadach i w trybie określonych w regulaminie pracy Rady Ministrów,
  • opracowywaniu opinii i stanowisk prawnolegislacyjnych do rządowych projektów aktów prawnych,
  • analizie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich pod względem wpływu na polski system prawa,
  • ustalaniu skutków finansowych rozwiązań prawnych i ustalaniu źródła ich pokrycia.
  • W przypadku gdyby rozwiązania prawne przygotowane w ministerstwach były błędne lub trudne do zaakceptowania, Centrum będzie mogło zgłaszać również swoje projekty ustaw. Otrzymało także uprawnienia do formułowania prognoz i ubocznych skutków, wprowadzenia w życie nowych przepisów – czytamy w dzienniku.