Po co samorządom potrzebna jest marka? Zastanawiał się Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Jak powiedział, problemem jest nie tyle sposób i skuteczność zapewnienia usług publicznych, ile przede wszystkim kreowanie możliwości rozwoju lokalnej samorządności. Samorządy porównał z korporacjami w kontekście działań ekonomicznych oraz kontaktów wewnętrznych i zewnętrznych, polityki informacyjnej oraz kadrowej.

 

– To inwestorzy budują domy, miejsca pracy, centra handlowe – gospodarkę. Jak mamy przyciągnąć inwestorów w warunkach nie zawsze czytelnej konkurencji? Decyzja inwestycyjna nie jest związana wyłącznie z rachunkiem ekonomicznym. Z reguły jest podejmowana w warunkach niepewności ekonomicznej, niepewności finansowej, niepewności regulacyjnej. Dlatego też musi być oparta na zaufaniu – tłumaczył minister Dziekoński. – Musimy więc budować zaufanie inwestorów do nas, do samorządów, właśnie przez budowanie marki – marki wiarygodności, rzetelności, przyzwoitości, przewidywalności – podsumował minister.

 

Dyskusja o wyzwaniach

„Rozwój zrównoważony a budowa marki miejsca” – taki tytuł nosił panel dyskusyjny zorganizowany w czasie gali konkursowej.
Moderatorem panelu został dr hab. Eugeniusz Sobczak, prof. Politechniki Warszawskiej, który otworzył dyskusję swoją prezentacją „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy powiatów”. W czasie dyskusji Prof. Izdepski m.in. zwrócił uwagę na sprzeczność między konkurencyjnością a spójnością i solidarnością społeczności lokalnej, objawiającą się np. zjawiskiem „easy riders” czyli osób, które gdzie indziej mieszkają i pracują, a gdzie indziej odprowadzają podatki. Dyrektor Porawski zdefiniował markowy samorząd jako reprezentujący: systematyczne i konsekwentne działanie, zintegrowane (spajające) podejście – wewnętrzne i zewnętrzne oraz partnerstwo i partycypację (w stosunku do podmiotów zewnętrznych). Krzysztof Iwaniuk zauważył, że nie wszystkie gminy – czy to z powodu uwarunkowań historycznych, czy z braku zasobów – mają szanse bycia markowymi samorządami.

 

Do polityki spójności nawiązał też Maciej Sonik z Krapkowic, który przypomniał, że w tej dziedzinie odrabiamy wieloletnie zaległości. A to gminy są motorem rozwoju lokalnego – potrafią robić rzeczy wielkie, kiedy mogą decydować same, a nie tylko realizować prawo. Do regulacji odniósł się także Ryszard Krawczyk z RIO. Powiedział, że sprawozdawczość ma zapewnić realistyczność finansów publicznych, a nie stanowić uzasadnienie zajęcia dla urzędników. Jego zdaniem marka to standardy służące pomiarowi poziomu wykonywania usług publicznych, porównywaniu się i gwarancji zaufania do samorządów.
Jacek Rożnowski podjął temat kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym, w celu wyszkolenia kadr dedykowanych bieżącym inwestycjom. – Inwestorzy nie chcą już poświęcać czasu na przygotowanie (szkolenie) pracowników średniego szczebla do ich zadań – informował.

 

Paweł Lisowski skupił się na instrumentach finansowych. Przekonywał, że gdy po 2020 r. skończą się granty unijne i trzeba będzie szukać instrumentów zwrotnych. Nad finansowaniem rozwoju po 2020 r. zastanawiał się również Mariusz Janik. Anna Augustyn zwróciła uwagę, że trzeba budować markę na realnych zasobach, zdefiniować je i komunikować. Prawidłowa kolejność postępowania to najpierw strategia rozwoju, następnie strategia promocji.

 

Ceremonia i po niej
Po prezentacji założeń konkursu i wyjaśnieniu trybu pracy jury konkursowego przez Annę Augustyn, nastąpiła ceremonia wręczenia nagród. Po ceremonii uczestnicy gali zjedli kolację i wysłuchali koncertu.

W czasie tej mniej oficjalnej części uroczystości, przedstawiciele samorządów mogli wymienić się opiniami, porozmawiać o bieżących sprawach i projektach o swoich atutach.
Laureat II miejsca w kategorii Powiaty, Mirosław Graczyk, Starosta Toruński, opowiedział o mocnych stronach swojego powiatu.

 

– To, co nas wyróżnia, to owartość na partnerstwo, stabilność kadry. Naszym celem jest doprowadzenie do europejskich standardów świadczenia usług publicznych, pracujemy nad formułą otwartości, komunikacji, dobrych relacji z partnerami – przekonywał toruński samorządowiec. – W relacjach z inwestorami naszą przewaga jest wyjątkowe ich traktowanie. U nas mają zawsze zielone światło: szybką obsługę i wysoką dostępność informacji.

 

Uczestnicy panelu
W dyskusji udział wzięli: prof. dr hab. Hubert Izdebski z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Anna Augustyn z Uniwersytetu w Białymstoku, dr Ryszard Krawczyk, Prezes Krajowej Rady RIO, Andrzej Porawski ze Związku Miast Polskich, Krzysztof Iwaniuk ze Związku Gmin Wiejskich, Wójt Terespola, Maciej Sonik, Starosta Powiatu Krapkowickiego, Jacek Rożnowski, pełniący funkcję Wójta Gminy Kleszczów, Paweł Lisowski, Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi BGK i Mariusz Janik, Redaktor Naczelny miesięcznika „Gmina”.

 

Patroni i partnerzy
Patronatem objęły konkurs Związek Miast Polskich, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszwskiej.
Partnerami konkursu zostali: Bank Gospodarstwa Krajowego, Uczelnia Łazarskiego. Uniwersytet w Białymstoku, firma ProgMan, miesięcznik „Zamówienia Publiczne. Doradca”, magazyn samorządowy „Gmina” oraz „iMonitor Urzędowy.pl”.

 

Więcej informacji na stronie www.markowysamorzad.pl