Przedmiotem konkursu jest wybór projektów do dofinansowania, obejmujacych szkolenia ogólne i specjalistyczne (stacjonarne i na odległość) dla kadr urzędów administracji samorządowej, określone w Poddziałaniu 5.2.1. Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Projekty te przyczyniać się mają do podnoszenia kompetencji kadr urzędów jednostek samorządu terytorialnego.

Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy szkoleń:

szkolenia ogólne (podnoszące sprawność wykonywania zadań: np. informatyka – ECDL, rozwój osobisty – autoprezentacja, techniki pracy, zarządzanie – czasem, jakością, zasobami,
„teczka urzędnika” – zarządzanie dokumentami i archiwizacja, kursy językowe, itp.),

szkolenia specjalistyczne wynikające z planu szkoleniowego urzędów jednostek samorządu terytorialnego, np. szkolenia związane z przygotowaniem do nabywania uprawnień i wymogów, podnoszące merytoryczny zakres wiedzy pracowników: np. administracja publiczna, prawo wspólnotowe, księgowosc, kontrola i audyt, zamówienia publiczne, public relations, obsługa klienta, współpraca z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi, itp.

Jeżeli urząd nie posiada planu szkoleniowego, to ocena potrzeb szkoleniowych stanowi element projektu i koszty związane z przygotowaniem takiego planu są kwalifikowalne.

Na konkurs powinny być składane projekty, których celem jest przeprowadzenie zwłaszcza krótkich form szkoleniowych mających bezpośredni wpływ na poprawę obsługi klienta,
usprawnienie wykonywanych zadań urzędu pod względem merytorycznym i organizacyjnym.

Zakres szkoleń zrealizowanych w ramach projektów służy m.in. zdefiniowaniu potrzeb szkoleniowych JST i będzie podstawą do ukierunkowania wsparcia w ramach tego typu projektów w latach następnych.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, instytucje szkoleniowe, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, jednostki naukowe.

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji konkursowej znajdą Państwo TUTAJ >>>