Wójt w celu efektywnej realizacji swoich zadań i kompetencji może powołać – w drodze zarządzenia – swojego zastępcę lub zastępców. Osoby powołane na to stanowisko nie posiadają żadnych własnych. Wszystkie powierzone zadania wykonują „z upoważnienia” wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Wyjątek od tej zasady zawiera art. 28g ustawy o samorządzie gminnym, dodany do jej przepisów w nowelizacji z 8 lipca 2005 r. (DzU z 2005 nr 175, poz. 291). Zgodnie bowiem z tym przepisem zastępca wójta przejmuje obowiązki organu wykonawczego w sytuacjach, w których nie może on pełnić funkcji. W gminach, w których powołano więcej niż jednego zastępcę, zadania i kompetencje wójta wykonuje w tych sytuacjach wskazany imiennie w zarządzeniu wójta pierwszy zastępca.