Zarządzanie nieruchomościami to działalność zawodowa wykonywana przez posiadających odpowiednie uprawnienia zarządców nieruchomości.

Z dniem wpisu do centralnego rejestru zarządców nieruchomości osoba, której wpis ten dotyczy, nabywa prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego – zarządca nieruchomości. Tytuł ten podlega ochronie prawnej.

Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości. Chodzi również o bieżące administrowanie nieruchomością, jak również czynności zmierzające do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.

Zarządca nieruchomości może wykonywać opracowania i ekspertyzy oraz doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami. Zarządca nieruchomości wykonuje swoje czynności osobiście lub przy pomocy innych osób wykonujących czynności pomocnicze i działających pod jego bezpośrednim nadzorem. Jeśli zarządca prowadzi swoją działalność przy pomocy innych osób, to ponosi za ich czynności odpowiedzialność zawodową.

ILE KOSZTUJE EGZAMIN

Wysokość opłaty egzaminacyjnej jest uzależniona od etapu postępowania kwalifikacyjnego i wynosi:

  • 250 zł za pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego,
  • w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego
  • – za część pisemną egzaminu – 500 zł,
    – za część ustną egzaminu – 400 zł.

  • 400 zł w przypadku ponownego przystąpienia do części ustnej egzaminu.