Celem Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii” jest ukazanie różnorodności działań
podejmowanych na rzecz ochrony środowiska w Polsce przy zastosowaniu najbardziej efektywnych
ekologicznie i ekonomicznie rozwiązań. Konkurs promuje innowacyjność, oryginalność, wysoką jakość,
rzetelność i etykę w działaniach na rzecz środowiska. Zadaniem Konkursu jest upowszechnianie
pozytywnych wzorców i metod osiągania sukcesów gospodarczych poprzez podejmowanie inicjatyw na polu
ochrony środowiska oraz promocja tych, którzy w swoich działaniach kierują się zasadą zrównoważonego
rozwoju. Konkurs ten to także promocja i budowanie prestiżu polskiej ochrony środowiska.

Do 11. edycji Konkursu przystąpiły 134 jednostki przedstawiając nowoczesne oraz efektywne ekologicznie
i ekonomicznie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne. W kategorii jednostka samorządu
terytorialnego zgłoszono 79 wniosków, przedsiębiorstwo – 41 wniosków, a w kategorii wyrób – 12. W bieżącej
edycji Konkursu wyodrębniono nowe podkategorie: przedsiębiorstwo świadczące usługi komunalne
(14 uczestników) oraz przedsiębiorstwo leśne, rolnicze i przyrodnicze (15 uczestników). Najliczniejsze grono
uczestników Konkursu (aż 17) pochodzi z województwa wielkopolskiego. Silnie reprezentowane są także
województwa mazowieckie (14), lubelskie, małopolskie, pomorskie, śląskie (13) oraz zachodniopomorskie
(11).

Lista wniosków zgłoszonych do Konkursu jest dostępna na stronie internetowej www.liderpolskiejekologii.pl

Po ocenie formalnej wniosków do ich oceny merytorycznej przystąpią eksperci oraz członkowie Rady
Programowej. Podstawowymi kryteriami oceny przedsięwzięć zrealizowanych przez jednostki ubiegające się
o tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” są: efekt ekologiczny i społeczny, efektywność ekonomiczna oraz
uniwersalność, oryginalność, nowoczesność prezentowanych rozwiązań.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod adresem:
Sekretariat Konkursu “Lider Polskiej Ekologii”
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice
tel.: (32) 25 46 031 wew. 136, 280
fax.: (32) 25 41 717,
e-mail: lider@ietu.katowice.pl

źródło: www.mos.gov.pl