Na wsparcie placówek ma być przeznaczone ponad osiem milionów złotych. Oferty w konkursie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz podmioty, które prowadzą młodzieżowe ośrodki wychowawcze lub socjoterapii.

W ramach konkursu będzie możliwe niezbędne doposażenie placówek MOW i MOS, które umożliwi poprawę jakości pracy tych ośrodków oraz unowocześnienie pakietu stosowanych narzędzi. Dofinansowanie pozwoli także na zwiększenie liczby miejsc i poprawę warunków funkcjonowania tych placówek.

Formularze w czterech egzemplarzach należy przesłać na adres:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Komunikacji Społecznej
Al. J. Ch. Szucha 25
00-580 Warszawa
lub złożyć w Biurze Podawczym MEN z dopiskiem na kopercie „Konkurs MEN: „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS)” do 3 listopada.

Więcej informacji na staronie www.kujawsko-pomorskie.pl