Podstawą do rozdysponowania pieniędzy będą przygotowane przez samorządy 32 miast i miasteczek lokalne programy rewitalizacji, czyli wypracowane w toku społecznych konsultacji strategie dotyczące kompleksowych działań remontowo-modernizacyjnych, połączonych z ożywieniem gospodarczym wybranych obszarów i rozwiązywaniem narosłych w nich problemów społecznych. Oprócz projektów związanych z porządkowaniem przestrzeni publicznej historycznych centrów i zdewastowanych części miast, powinny obejmować także prace remontowe, restauratorskie i konserwatorskie w zabytkowych budynkach, wymianę i modernizację infrastruktury, a także między innymi renowację wielorodzinnych budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania socjalne o dobrym standardzie i tworzenie systemów miejskiego monitoringu.

O dofinansowanie mogą się ubiegać między innymi gminy miejskie i ich stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i związki wyznaniowe, szkoły wyższe i instytucje kultury oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

– O tym, że na projekty rewitalizacyjne w miastach przeznaczamy sporą, osobną pulę środków, lokalne władze samorządowe wiedzą już od roku, miały więc sporo czasu na opracowanie strategii. Wierzę, że dzięki temu będą to dokumenty przemyślane i posiadające akceptację lokalnych społeczności. Tylko wtedy bowiem spełnią dobrze swoją rolę. Warto zauważyć, że w strategiach i w podporządkowanych im wnioskach aplikacyjnych równie ważna jak „twarde”, inwestycyjne przedsięwzięcia jest kwestia odnowy tkanki społecznej wybranych enklaw – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Nabór wniosków rozpocznie się 2 lutego przyszłego roku i potrwa do 26 czerwca.

Wszystkie informacje na temat konkursu w materiale na stronie internetowej www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl

Beata Krzemińska
rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego