Nasz Fundusz Wsparcia to jeden z instrumentów prowadzonej przez samorząd województwa wewnątrzregionalnej polityki spójności, pierwsze takie w kraju, innowacyjne rozwiązanie. Po raz pierwszy uruchomiliśmy go w ubiegłym roku. W tym roku na realizację 27 prorozwojowych przedsięwzięć, realizowanych przez 26 najuboższych gmin na Kujawach i Pomorzu przeznaczyliśmy 10 milionów złotych.

Podstawą wyboru beneficjentów była analiza sytuacji ekonomicznej, gospodarczej i społecznej za ostatnie trzy lata, przeprowadzona w oparciu o oficjalne dane Ministerstwa Finansów, Głównego Urzędu Statystycznego i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zasady selekcji zostały określone w przyjętym przez sejmik dokumencie Założenia Funduszu Wsparcia na lata 2008-2010. Zgodnie z nim, na pomoc tego typu mogły liczyć wiejskie i wiejsko-miejskie gminy, a także miasta do 5 tysięcy mieszkańców. Maksymalny poziom dofinansowania wyniósł 70 procent wartości projektu.

Wojewódzkie wsparcie zagwarantowano początkowo na 26 prorozwojowych przedsięwzięć realizowanych przez 25 gmin, ale pod koniec sierpnia okazało się, że poprzetargowe oszczędności umożliwiają dofinansowane kolejnego, 27 projektu, dotyczącego przebudowy gminnej drogi Żygląd – Jeleniec w gminie Papowo Biskupie w powiecie chełmińskim. Ta inwestycja zostanie zakończona pod koniec listopada, najprawdopodobniej jako ostatnia.