Termin „ekonomia społeczna” (gospodarka społeczna) odnosi się do takich form aktywności biznesowej, których celem jest nie tylko zysk, ale także – lub nawet przede wszystkim –tworzenie właściwej sytuacji społecznej. Przedsiębiorstwa (spółdzielnie) społeczne to takie, których pracownicy (członkowie) nie tylko świadczą pracę, ale tworzą też wspólnotę, która stawia sobie pozabiznesowe cele. W Polsce takie spółdzielnie działają od niedawna. Ich członkami są najczęściej osoby do niedawna bezrobotne, niepełnosprawne lub wychodzące z uzależnień. Podstawowym dążeniem tych przedsiębiorstw jest niedopuszczenie do tego, by ludzie ci stoczyli się na margines życia społecznego. Uważa się jednak, że spółdzielni takich jest wciąż zbyt mało w stosunku do potrzeb.

O wyzwaniach ekonomii społecznej dyskutują dziś w toruńskim hotelu Filmar między innymi pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a także redaktor naczelny kwartalnika „Trzeci sektor” Marek Rymsza, Mirosława Tomasik z Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica i dyrektor naszego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Dorota Wróblewska.