Zarządzające częścią PO KL Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło właśnie listę rankingową wniosków aplikacyjnych, złożonych do konkursu o dofinansowanie projektów usprawniających funkcjonowanie administracji publicznej. Na liście znalazło się 45 projektów z najwyższą punktacją. Gwarancję dofinansowania ma pierwsza osiemnastka, w tym nasze przedsięwzięcie pod nazwą „Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego”.

ISO to systemy certyfikacji zarządzania jakością. Nasz projekt dotyczy wdrażania standardów zgodnych z normami ISO 9001 i 14001 w 21 urzędach administracji samorządowej – Urzędzie Marszałkowskim, 13 urzędach powiatowych i 7 gminach. Przedsięwzięcie zakłada między innymi zapewnienie przejrzystości procedur administracyjnych, precyzyjne określenie zadań i kompetencji oraz usprawnienie obiegu dokumentów, czego konsekwencją będzie podniesienie i ujednolicenie standardów obsługi interesantów. Wprowadzenie systemu będzie kosztowało 2,4 mln zł. W ramach PO KL otrzymamy 2,3 mln zł, resztą kosztów podzielą się beneficjenci.