Zarządzenie nosi datę 9 września. Metodologię opracował marszałkowski Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, wszystkie przygotowywane przez marszałkowską administracje strategiczne dokumenty planistyczne muszą zawierać diagnozę prospektywną (czyli identyfikację obecnych i przyszłych uwarunkowań oraz problemów kluczowych dla danej dziedziny), projekcję strategii (czyli spójny opis stanu, który chcemy osiągnąć w wyniku jej realizacji), spis i opis instrumentów i sposobów realizacji strategii, ramy finansowe, a także zapisy dotyczące ewaluacji (czyli zespołu działań monitorujących przebieg realizacji strategii i mechanizmów umożliwiających uwzględnienie wyników tego monitoringu w weryfikacji założeń dokumentu).

Zarządzenie marszałka województwa zobowiązuje też dyrektorów departamentów w Urzędzie Marszałkowskim do przeanalizowania i oceny realizacji wszystkich dokumentów strategicznych przyjętych w poprzedniej kadencji samorządu. Wnioski z tego przeglądu oraz kalendarz prac dostosowujących do przyjętych standardów mają być gotowe do połowy grudnia. Dotyczy to strategii rozwoju obszarów wiejskich, strategii polityki zdrowotnej, strategii rozwoju turystyki i strategii rozwoju transportu.

Dokumenty planistyczne przygotowywane w Urzędzie Marszałkowskim w ostatnim czasie powstają już według nowych zasad. Tak zbudowano przyjęte już strategię edukacji i program ochrony zabytków, a także projekty Programu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu (sejmik województwa zapozna się z nim na najbliższej sesji) i Regionalnej Strategii Innowacji (konsultacje społeczne RSI właśnie się zakończyły).

W najbliższym czasie ruszą prace nad zintegrowanym wojewódzkim programem transportu publicznego. Program ten zastąpi istniejącą, kontrowersyjną strategię rozwoju transportu.

– Strategiczne plany tworzy się nie po to, by dobrze wyglądały na półkach i w sprawozdaniach, ale po to, by wytyczać konkretne cele i osiągać konkretne efekty w wybranych, ważnych społecznie dziedzinach. Takie opracowania pomagają też zdynamizować działania i zyskać akceptację dla nich, a także sprzymierzeńców. Dlatego są istotnym instrumentem kreowania rozwoju województwa – wyjaśnia marszałek Piotr Całbecki.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego