W ramach tegorocznego Funduszu Wsparcia, samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przeznaczył 10 milionów złotych na 26 prorozwojowych przedsięwzięć w 25 najuboższych gminach naszego regionu. W trakcie ich realizacji okazało się, że siedem dofinansowanych przez samorząd województwa projektów uda się jednak wykonać za kwotę mniejszą niż wcześniej zakładano. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze można było przeznaczyć na wsparcie kolejnej inwestycji.

Zarząd województwa zaproponował przekazanie zaoszczędzonych 273 tysięcy złotych gminie Papowo Biskupie. Zadecydowały o tym szczegółowe kryteria zgodne z założeniami funduszu na lata 2008-2010. Papowo Biskupie było pierwszą w kolejności gminą oczekującą na liście rezerwowej, która zgodnie z tymi kryteriami mogła otrzymać wsparcie. Podstawą wyboru była analiza sytuacji ekonomicznej, gospodarczej i społecznej za ostatnie trzy lata, przeprowadzona w oparciu o oficjalne dane Ministerstwa Finansów, Głównego Urzędu Statystycznego i RIO.

Za 273 tysiące złotych, o które ubiega się gmina Papowo Biskupie, zostanie zrealizowany drugi etap przebudowy odcinka drogi gminnej na odcinku Żygląd – Jeleniec. Modernizacja przewiduje wyprofilowanie konstrukcji drogi, położenie nowej nawierzchni oraz budowę poboczy, rowów przydrożnych i zjazdów do posesji. Władze gminy planują zakończenie prac do 20 listopada.

Działający od ubiegłego roku Fundusz Wsparcia, będący autorskim pomysłem obecnego zarządu województwa, jest pierwszym w kraju, innowacyjnym instrumentem wewnątrzregionalnej polityki spójności. Marszałek Piotr Całbecki spotykając się z przedstawicielami innych samorządów wojewódzkich stara się przekonać ich do zastosowania tego pomysłu na swoim terenie. W tym roku wprowadziło go województwo dolnośląskie uruchamiając oparty na podobnej formule Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej.

Więcej na ten temat TUTAJ>>>

Na pomoc w ramach Funduszu Wsparcia mogą liczyć wiejskie i wiejsko-miejskie gminy, a także miasta do 5 tysięcy mieszkańców, które nie są w stanie o własnych siłach kreować przedsięwzięć prorozwojowych oraz poprawiających standard życia mieszkańców.

Sumy, którymi w ramach Funduszu Wsparcia wspieramy gminy, nie wydają się wielkie dla dużych miast, ale dla gmin stanowią znaczącą pomoc – mówił marszałek województwa Piotr Całbecki.

Wymiar dofinansowania poszczególnych projektów jest nie wyższy niż 70 proc. wartości inwestycji, a jego ostateczna wartość została wyliczona według zawartego w założeniach FW algorytmu.