Złagodzone mają zostać kryteria, jakim musi odpowiadać podmiot organizujący szkolenia dla urzędników. Zaproponowano wykreślenie przepisu pozwalającego na wybieranie tylko tych firm, które mają udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności szkoleniowej. Teraz organizator będzie miał swobodę w określaniu kryterium doświadczenia odpowiednio do specyfiki kursu.