Od początku roku zmieniły się zasady zdobywania uprawnień zawodowych w obrocie nieruchomościami – zlikwidowany został m.in. egzamin dla kandydatów na zarządców i pośredników i właśnie z uwagi na brak rozporządzenia licencje nie były w ogóle wydawane. Brakowała tylko rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami – pisze dziennik.

Zgodnie z rozporządzeniem kandydat na pośrednika czy zarządcę nieruchomości musi złożyć do Ministerstwa Infrastruktury wniosek o nadanie licencji (wzór wniosku określony jest w załączniku rozporządzenia). Wniosek musi zostać złożony najpóźniej na 40 dni przed wyznaczonym przez ministra terminem postępowania kwalifikacyjnego. Do wniosku trzeba dołączyć m.in. komplet dokumentów, które będą potwierdzały, że kandydat spełnia konieczne do otrzymania licencji wymagania określone przez ustawę oraz dziennik odbytych praktyk.

Postępowanie kwalifikacyjne będzie jednoetapowe. W jego trakcie minister infrastruktury sprawdzi kompletność dokumentów i jeżeli nie będzie w nich uchybień, to przekaże je komisji kwalifikacyjnej. Następnie komisja sprawdzi, czy kandydat spełnia wymogi z ustawy i sporządzi odrębny dla każdego kandydata protokół. Właśnie na podstawie protokołu mają być wydawane świadectwa licencyjne.

Zgodnie z przepisami praktyka zawodowa dla kandydata na pośrednika nieruchomości musi trwać co najmniej sześć miesięcy i obejmować przynajmniej 200 godzin realizacji programu praktyki. W trakcie tego czasu praktykant musi m.in. samodzielnie sporządzić szczegółowy opis transakcji, począwszy od rozmowy z zamawiającym poprzez samodzielne sporządzenie projektu umowy pośrednictwa, aż do sfinalizowania transakcji.