To niezwykle cenna inicjatywa. Dorobek naukowy zawarty w wyróżnionych pracach powinien przełożyć się na praktyczne zastosowanie w naszym regionie – mówił Włodzimierz Fisiak. Marszałek gratulował także laureatom oraz promotorom nagrodzonych prac.

Nagrody za prace magisterskie otrzymały:

Magdalena Krajewska – absolwentka Wydziału I Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki
i Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi za pracę:
„Projekt autorski wystawy planszowej poświęconej Arturowi Rubinsteinowi w 120 rocznicę urodzin”;
Karolina Matyjaszkowicz – absolwentka Wydziału Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za pracę:
„Czy to Łódź? kolekcja tkanin drukowanych inspirowana pejzażem zurbanizowanym. Kolekcja malarstwa – inspiracja pejzażem łódzkim.”;
Karolina Smętkiewicz – absolwentka Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego za pracę:
„Perspektywy wykorzystania wód geotermalnych w Łodzi i regionie – studium przykładowo porównawcze z obszarów Niż Polski i północno wschodnia część Niemiec”.

Nagrody za rozprawy doktorskie otrzymały:

Elżbieta Cieplucha z Wydziału Lekarskiego Zakładu Kardiologii I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za rozprawę:
„Otyłość, nadwaga i towarzyszące im wybrane zaburzenia endokrynne jako czynniki ryzyka miażdżycy tętnic wieńcowych”;

Magdalena Nowak z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego za rozprawę:
„Zintegrowane zarządzanie rozwojem infrastruktury technicznej w gminie”.

Wyróżnieni za prace magisterskie otrzymają po 5 tys. zł., a za rozprawy doktorskie po 7,5 tys. zł.
Konkurs toczył się w sześciu obszarach tematycznych:

  • Nauk ekonomiczno – społecznych
  • Nauk humanistycznych
  • Nauk medycznych
  • Nauk przyrodniczych
  • Nauk technicznych
  • Kultury i sztuki