Zawarte porozumienie określa kierunki szerokiej współpracy między Województwem Lubuskim a Wolnym Krajem Związkowym Saksonią. Celem jest wszechstronne zbliżenie regionów w procesie integracji europejskiej. Premier Saksonii i marszałek województwa lubuskiego będą podejmować współpracę rzecz wsparcia powiatów, miast i gmin w rozwijaniu współpracy transgranicznej. Dlatego chcą ściśle współpracować z Polsko-Niemiecką Komisją Międzyrządową ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.

Dokument zawiera także zamierzenia obu stron dotyczące wspólnych działań w takich dziedzinach, jak m.in. gospodarka, turystyka, ochrona środowiska, administracja publicznej, zdrowie, kultura i sport.
Aby spisane plany były skutecznie realizowane, strony wyznaczą specjalnych pełnomocników. Postanowiono także o organizacji spotkań, nie tylko na szczeblu władz obu regionów, ale także kadry kierowniczej i specjalistycznej z poszczególnych dziedzin współpracy.