W przyjętym 24 lutego br. stanowisku samorządowcy odwołują się m.in. do Kodeksu cywilnego. Powołują się na przepisy art. 417 § 1, który stanowi, że za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.

Starostowie wskazują, że powyższe uregulowanie nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej funkcjonariusza jako bezpośredniego sprawcy szkody. Odpowiedzialność funkcjonariusza może opierać się na podstawie art. 415 kodeksu cywilnego, który stanowi: Kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Treść stanowiska>>>