Na zaproszenie Marszałka Małopolski Marka Nawary w obradach Konwentu uczestniczył Pan Jakub Szulc – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Zdaniem Ministra Jakuba Szulca, system opieki zdrowotnej w Polsce jest niedookreślony i niesprecyzowany: każda ekipa, która chciała coś zrobić, realizowała własne plany bez zaplecza analitycznego. Obecnie chcemy reformy kompleksowej, a restrukturyzacja nie może być celem samym w sobie – podkreślił Minister. Gospodarz Konwentu Marszałek Małopolski Marek Nawara wskazał na fakt, że regiony podjęły duży wysiłek modernizacji służby zdrowia. – Małopolska jako pierwsza opracowała strategię ochrony zdrowia, która była zalążkiem reform i przekształceń trwających już od 10 lat, czyli od czasu, kiedy powstał samorząd regionalny, warto więc – zdaniem Marszałka Nawary – reformy te dokończyć. Marszałkowie przyjęli stanowisko w następującym brzmieniu:

STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP
w sprawie przekształceń publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i pakietu ustaw zdrowotnych

Konwent Marszałków Województw RP uważa weto Prezydenta RP dla pakietu ustaw zdrowotnych za szkodliwe dla ochrony zdrowia.

Konwent Marszałków Województw RP apeluje do Parlamentarzystów Sejmu RP o odrzucenie weta Prezydenta RP do ustaw zdrowotnych, które zapewnią konstytucyjnie zagwarantowany dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej i możliwie najlepszą ich jakość.

Dotychczasowe regulacje są niewystarczające dla efektywnego i wydolnego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia zarówno dla zakładów opieki zdrowotnej, jak i właściwego respektowania i przestrzegania praw pacjenta.

Proces przekształceń prowadzony przez samorządy został zapoczątkowany reformą administracji publicznej, na podstawie której samorządy wojewódzkie przejęły funkcje organu założycielskiego dla części jednostek ochrony zdrowia. Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa „do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy: podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących: tworzenia, przekształcania i likwidowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek”.

Powyższe przepisy, w oparciu o obecną ustawę o zakładach opieki zdrowotnej umożliwiły opracowanie założeń programowych, które w konsekwencji dały początek przekształceniom publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez samorządy terytorialne. W obliczu zmieniających się uwarunkowań ekonomicznych i społeczno-gospodarczych obecne rozwiązania są niewystarczające, a funkcjonujące procedury długotrwałe i nieefektywne.

Konwent Marszałków Województw RP stoi na stanowisku, że konieczne jest zdecydowane wsparcie procesów przekształceń poprzez proponowane uregulowania ustawodawcze, które niewątpliwie poprawią efektywność i jakość funkcjonowania ochrony zdrowia oraz respektowanie praw pacjenta.

Dynamicznie rozwijająca się niepubliczna ochrona zdrowia stanowi wyzwanie dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej, by skuteczniej mogły konkurować na rynku usług medycznych w zakresie zarządzania, przejrzystości funkcjonowania i oferowania konkurencyjnych usług. W tym celu niezbędne są nowe rozwiązania i nowe narzędzia.

Dlatego zawetowanie ustaw jest działaniem niekorzystnym zarówno dla szpitali, jak też dla pacjentów i ich praw. Brak odpowiednich uregulowań zwiększy różnice między jednostkami, zarówno w zakresie dostępności, jaki też jakości udzielanych świadczeń. Pozbawi również publiczne zakłady opieki zdrowotnej możliwości skorzystania z pomocy finansowej w spłacie narastających zobowiązań.

Zadłużone i niedostosowane do sytuacji jednostki ochrony zdrowia nie będą w stanie konkurować z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, a poziom ich zobowiązań uniemożliwi utrzymanie płynności finansowej, doprowadzając tym samym do ich likwidacji, bądź ograniczenia działalności i dostępu do niektórych świadczeń.

Konwent Marszałków Województw RP poczuwając się do współodpowiedzialności za stan systemu ochrony zdrowia brał czynny udział w opracowywaniu pakietu ustaw zdrowotnych, uczestnicząc w szerokich konsultacjach społecznych.

Konwent Marszałków Województw RP w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Polaków oraz poprawę funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej apeluje do Sejmu RP o odrzucenie weta Prezydenta RP do pakietu ustaw zdrowotnych.

Marszałkowie zajęli się również tematyką utworzenia warunków dla prawidłowego funkcjonowania opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, ze szczególnym zwróceniem uwagi na system kształcenia podyplomowego kadr medycznych oraz tematyką warunków finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2009 roku świadczeń opieki zdrowotnej oraz świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Marszałkowie przyjęli w tych spawach stanowiska.

Marszałek Małopolski Marek Nawara podkreślił, że regiony podjęły duży wysiłek modernizacji służby zdrowia. – Małopolska jako pierwsza opracowała strategię ochrony zdrowia, który była zalążkiem reform i przekształceń trwających od 10 lat funkcjonowania samorządu regionalnego – zwrócił uwagę Marszałek Nawara.

W czwartek, 18 grudnia, w Niedzicy odbędzie się dalsza część konwentu, w tym posiedzenie Rady Programowej Związku Województw. Marszałkowie spotkają się również z przedstawicielami PAIIIZ. W piątek w Szczawnicy Marszałkowie będą dyskutować m.in. o reformie gospodarki wodnej i problemach samorządów województw w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz o wdrażaniu działań PROW 2007-2013.