W trakcie dyskusji oceniano wpływ w/w dokumentu na rozwój Województwa oraz możliwości realizacji Programu w powiązaniu ze środkami pochodzącymi z MRPO, czy europejskimi źródłami finansowania.

W dalszej części spotkania zaprezentowany został przez Pana Marka Sowę – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego projekt budżetu na rok 2009. Radni zapoznali się ze strukturą dochodów, wysokością kredytów oraz planowanych wydatków.