Aby zapewnić Mazowszu płynne i efektywne wydatkowanie środków unijnych na lata 2007-2013 Sejmik Województwa Mazowieckiego powołał Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU). Jednostka ma skutecznie realizować zadania związane z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) i komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), za wyjątkiem Działania 6.1, które leży w kompetencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie (WUP).

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w listopadzie 2007 r. rozpoczęła nabory w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a w dniu 30 czerwca 2008 r. uruchomiła pilotażowe konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, na łączna kwotę ponad 800 mln zł.

Głównym celem programu jest poprawa konkurencyjności regionu oraz zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa. Dokument zawiera priorytety ujęte w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, których realizacja może być spółfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zainteresowanie wsparciem finansowym z wykorzystaniem funduszy strukturalnych jest bardzo duże. Świadczy to o rosnącej wiedzy nt. możliwości, jakie daje nam członkostwo w Unii Europejskiej, ale również o tym, że dotychczas zrealizowane projekty przyniosły zauważalne efekty dla rozwoju regionu i poprawy życia jego mieszkańców. Zapraszam do zapoznania się z aktualnym, szczegółowym planem naboru wniosków dostępnym na stronie internetowej jednostki www.mazowia.eu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w obszarze wdrażanego Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłosił w listopadzie 2007 r. pierwszy konkurs z Poddziałania 6.1.1. W ramach powyższego Działania realizowanych jest wiele projektów pozytywnie wpływających na sytuację na regionalnym rynku pracy. Udział w nich podnosi kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych oraz dokonuje systematycznej aktywizacji zawodowej naszego społeczeństwa. Zachęcam do odwiedzenia strony www.wup.mazowsze.pl/efs oraz do aplikowania o środki unijne dostępne w ramach aktualnych konkursów.