Celem wizyty była prezentacja stopnia zaawansowania prac przy realizacji projektu oraz wymiana doświadczeń w zakresie modelowania i zarządzania danymi przestrzennymi gromadzonymi na szczeblu regionalnym z wykorzystaniem technologii internetowych. Mazowieckiej delegacji przewodniczył Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz.

Projekt, współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jego podstawowym celem jest poprawa jakości świadczonych usług administracyjnych w zakresie prowadzenia, udostępniania i aktualizowania publicznych rejestrów geodezyjnych, w tym ewidencji gruntów i budynków, sieci uzbrojenia terenu, mapy zasadniczej i bazy danych obiektów topograficznych, modernizacja warunków organizacyjnych i technicznych dla świadczenia usług publicznych w tym zakresie drogą elektroniczną. Efektem tych rozwiązań będzie również obniżenie kosztów zbierania i aktualizowania danych oraz poprawa dostępu do informacji.

Działania podejmowane w ramach projektu są nowatorskie w skali kraju. Zakłada się, że po jego zakończeniu będą mogły być wdrażane na obszarze kraju. Realizacja działań projektowych jest również pionierskim wkładem Samorządu Województwa Mazowieckiego w tworzeniu Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Możliwość korzystania z doświadczeń Norweskiej Służby Kartograficznej i Katastralnej w budowaniu i zarządzaniu infrastrukturą informacji przestrzennej przyczyni się do merytorycznego wzbogacania prac prowadzonych w ramach projektu.

Projekt realizowany jest przy współpracy Głównego Geodety Kraju, Prezydenta Miasta Płocka, Starosty Piaseczyńskiego oraz Norweskiej Służby Kartograficznej i Katastralnej.

Agata Pastuszka
Wydział Współpracy z Zagranicą